• اجرای سیاست اعتبار بخشی
  • تعریف و ارائه خط مشی ها
  • آرشیو مستندات و ...
  • مدیریت PDP و نیاز سنجی های آموزشی
  • برگزاری آزمون های دوره ای آنلاین
  • پرونده کامل پرسنلی
  • نظارت مستمر بر عملکرد پرسنل و واحدها
  • و بسیاری از امکانات دیگر