محصولات ماتریس پس از کنترل کیفی و شروع همکاری با یک مرکز درمانی و بهداشتی توسط کارشناسان فنی نصب پیاده سازی میشود

کلیه فرآیندها تا تحویل نهایی به مشتری توسط این کارشنان اسقرار و نصب و آموزش انجام می شود.

بررسی نت و شبکه ی موجود-بررسی سرور و نیازها-بررسی نیازهای آتی-کانکشن های ایزی-محیط ها و ابزارهای نوسازی و BackUp گیری- نصب نرم افزار-بررسی داده های قبلی و اقدام و کانورت توسط این واحد انجام می شود.