محصولات ماتریس پس از تولید و ارائه نسحه نهایی توسط بازاریابان و کارشناسان فروش به مشتریان ارائه میشود. بازاریابان با تمام تلاش در جهت  معرفی هرچه بهتر  و کامل نرم افزار و همچنین مشاوره های تخصصی برای مشتریان و مراکز هستند