واحد فروش و خدمات پس از فروش و بازاریابی ماتریس متشکل از مدیر فروش و بازاریابی منطقه ای و کارشناسان فروش مستفر در مناطق سه گانه  ی دفاتر ماتریس در سطح کشور فعالیت می نمایند.

این واحد از ثبت سفارش و ارائه ی امر تا مرحله عقد قرارداد عهده دار بوده دار بوده و مشتریان میتوانند با برقراری تماس های تلفنی و مکاتبات الکتریکی نیازهای خود را مطرح کند.

همچنین تیم فنی پشتیبانی فروش همیشه خدمات مشاوره  برای مراکز درمانی خواهند داد.