تماس باما

شرکت مهندسی ماتریس نگین ارقام

هسته اولیه شرکت ماتریس نگین ارقام در سال 1378 با هدف تولید نرم افزارهای پزشکی و رهایی مراکز درمانی از سیستم های دستی ایجاد شد.

 

فرم تماس